ഫയല്‍ അദാലത്ത്

Posted on Monday, June 20, 2022

2022 ഫെബ്രുവരി 28  വരെ തീര്‍പ്പാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ അദാലത്ത്  2022 ജൂണ്‍ 27,28,29 തീയതികളില്‍ നടത്തപ്പെടുന്നു.